บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งในปี พ..2535 มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การนำเข้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อื่นๆรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยมีปรัชญาในการทำงาน คือ

   "เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ" 

พันธกิจ

บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการอื่นๆ

    สินค้าแนะนำ
 
        Transport medium tube sterile
 Cary Blair (18/6/1469)  
 Stuart Medium (18/6/2012)  
ดูทั้งหมด..  
  
                 
  
            CTK OnSite Rapid Test ชุดตรวจเบื้องต้นสำหรับตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้เลือดออก(Dengue virus) ,ไวรัสโรคชิคุนกุนยา(Chikungunya virus) ,และเชื้อโรคฉี่หนู(Leptospira interogans)