สินค้า    SEROLOGY  RAPET SLE  
    SEROLOGY    RAPET SLE
   
     RaPET s-LE เป็นการวิเคราะห์ดูการตกตะกอนบนแผ่นสไลด์ ( Latex Agglutination slide test )สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและกึ่งปริมาณ โดยการวิเคราะห์หา Systemic Lupus Erythematosusในซีรั่มผู้ป่วย

ขนาดบรรจุ  50 tests/กล่อง ประกอบด้วย 

     น้ำยา        1.s-LE latex  reagent   2.positve control   3.negative control  

     อุปกรณ์    1.slide               2.disposable pipette / mixer

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ   serum เท่านั้น ห้าม heat หรือ activated serum

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|