ข่าวสารและกิจกรรม   กิจกรรมเพื่อสังคม  
   กิจกรรมเพื่อสังคม

         บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ  โดยการให้ความสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม


Created by::  admin  
 
Date ::  31/7/2552  

     Go To Top << Back   
  Next >>