สินค้า    ANALYZER  Semi-automated Photometer  
    ANALYZER    Semi-automated Photometer
   
A 6 semi-automated photometer
                                                

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดการดูดกลืนแสง

Model A-6

 

1.เป็นเครื่องวัดดูดกลืนแสงประเภทลำแสงเดี่ยวและลำแสงคู่(Monochromatic And Bichromatic)

2.ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

3.การทำงานของเครื่องควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 

4.หน้าจอ เป็น LCD display และสั่งการผ่านระบบ Touch screen

5.ตัวกรองแสงเป็นแบบ Interferential filter พร้อมตัววัดค่าเป็น Solid State Photodetector

6.ใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็น  Halogen lamp 20 W.

7.วิเคราะห์ได้ในช่วงคลื่นแสง 320 - 630 นาโนเมตร โดยมีความยาวคลื่นแสง ( filter ) ไม่น้อยกว่า  6 ค่า และสามารถเพิ่มเติมได้อีก 2 ค่า

8.สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ตั้งแต่ -0.3000-2.5000 Abs. linear error < 0.5%  และแสดงผลลัพธ์เป็นความเข้มข้นได้

9.มี 5 โปรแกรม  คือ Test Item, Edit Item, Result Data, Maintenance, และ Quality Control

10.วัดเทียบสีได้ 9 แบบ คือ End point, Mmulti-standard ,Double wavelength ,Two point, Kinetic, Nephelometery,  Enzymatic standard และ Sample blank

11.ใช้ระบบ  flow cell(Colorimetric cell) ทำจาก Ceramic และมีปริมาตรความจุภายในเพียง 30 ul   

12.สามารถเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 100 วิธี

13.โปรแกรม QC จะแสดงผลเป็นค่าการตรวจวิเคราะห์, ค่า SD, Mean และแสดงกราฟทุกการตรวจ

14.Test หน้าจอจะแสดงผลเป็นค่าการตรวจวิเคราะห์, ค่า Normal Range , ค่า SD, Mean และแสดงกราฟทุกการตรวจ

15.โปรแกรม QC บันทึกผลการทำ QC ได้ 31 วัน

16.สามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจได้ 1,060 รายการตรวจ และ สามารถค้นหาผลการตรวจโดยดู จากวันที่ตรวจหรือดูจากรายการตรวจได้

17.การ Print out ผลการตรวจสามารถเลือก printแต่ละราย หรือ print ทั้งหมดในการตรวจแต่ละวันได้

18.สามารถต่อ RS 232 Interface

19.ขนาดของเครื่อง กว้าง  x  ยาว  x สูง  เท่ากับ 440 x 330 x 140 mm

20.น้ำหนัก  8 กิโลกรัม

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|